« Tagasi

Käina tööstusala II detailplaneering

Käina Vallavalitsuse 05.04.2017 korraldusega nr 76 on vastu võetud Käina vallas Käina alevikus asuva Käina tööstusala II detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ tööle nr 2016-0027. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 4 ha.

Planeeringu eesmärk on kaasajastada kehtivat Käina tööstusala detailplaneeringut. Detailplaneeringuga luuakse tingimused uute tootmis- ja laohoonete rajamiseks Käina tööstusalale. Planeeritav tegevus on kooskõlas Käina valla üldplaneeringuga. Planeeritud äri- ja tootmishoonete asukohad ning ehitusõigus (kõrgus, korruselisus jm mahulised näitajad) on valitud selliselt, et need moodustavad olemasolevate planeeringuala ning lähiala hoonetega tervikliku ruumi. Samuti on arvesse võetud hoonete perspektiivseid kasutusvajadusi ning tootmisala omanike nägemusi ja soove. Hoonestusalade ja ehitusõiguse määramisel on arvestatud, et planeeritavad hooned ei sulgeks vaateid olulisemate läbipääsude suunas ning et hoonete vahel oleks ruumi liiklemiseks. Samuti on arvestatud muinsuskaitseliste eritingimustega, tehnovõrkude kaitsevöönditega, tuleohutusnõuetega (kujad), naaberhoonete linnaruumiliste aspektidega ning juurdepääsude tagamisega. Planeeringu koostamisel on uushoonestuse mahtusid eelnevate aspektide põhjal analüüsitud ning selle põhjal on koostatud põhijoonised ja seletuskirjas kajastatud planeeringulahendus.

Käina tööstusala II detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. aprill - 8. mai 2017 Käina vallamajas. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub teisipäeval, 9. mail 2017 kell 13:00 Käina vallamajas.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Käina Vallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik või valla veebilehel. Ettepanekud esitada Käina Vallavalitsusele valitsus@kaina.hiiumaa.ee