Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.


Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

 

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 

Taotluste vastuvõtt 1. aprill kuni 1. juuni 2016

Taotlus- ja aruandevormid
Hajaasustuse programmi aruanne
Hajaasustuse programmi projekti eelarve
Hajaasustuse programmi taotluse lisa juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Hajaasustuse programmi taotluse lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Hajaasustuse programmi taotluse lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Hajaasustuse programmi toetuse lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise vorm
 
Info telefonil 462 2882 või veronika.kaevandes@kaina.hiiumaa.ee
 

 

 

 

Hajaasustuse programmi kasusaajate Käina valla poolt eelistatud sihtrühmad:

- raske ja sügava puudega isikud;

- üksi elavad vanaduspensioniealised isikud;

- leibkond kus kasvab puudega laps;

- üksikvanemaga leibkond.

 

Hajaasustuse programmi komisjon:

Veronika Kaevandes

Merilin Kaevandes

Anne Sarapuu

Aime Tamm

Tiivi Lipp

 

Programmdokument