« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneering

Käina Vallavalitsuse 31.05.2017 korraldusega nr 105 algatati Käina aleviku keskuse detailplaneering.

Planeeritav ala koosneb Hiiu mnt 9, Bussijaama, Viire tn 8, Hiiu mnt 13, Hiiu mnt 13a, Hiiu mnt 13b maaüksustest ja hõlmab osaliselt Viire ja Tobiase tänava ning Kärdla-Käina tee/Hiiu maantee. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk ja vajadus on välja töötada aleviku keskuse integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kaubanduskeskust, mitmeid väiksemaid äripindasid, kortermaja, omatoodangu turgu, tööstuskaupade tänavamüügi kohta, bussipeatust, keskväljakut ning nende toimimiseks vajalikku liikluskorraldust, parkimist, haljastust, jäätmekäitlust, valgustust ja tehnosüsteeme. Planeeringuga tuleb kavandada planeeringuala avaliku ruumi, ettevõtete ettevõtluskeskkonna ja arengupotentsiaali tänapäevastele nõuetele vastavusse viimiseks avalikke huve arvestavad, ettevõtete arengut soodustavad ja asjaosaliste ühishuvi rahuldavad meetmed, sealhulgas planeeringuala jaotamine kruntideks, ehitusõiguse määramine kaubanduskeskusele ja kortermajale, keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine, kitsenduste määramine ja servituutide seadmine.

Täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Planeeringu materjalidega saab tutvuda Käina valla kodulehel ja Käina Vallavalitsuses.

Infot planeeringu kohta saab te 462 2886.