30.01.17

Toetuse saanud Leader projektid 2016

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on otsustanud toetada Käina Vallavalitsuse projekte Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2:

  1. Turuplatsi ehitamine koos väikevormide ja haljastusega ( viitenumber 619216390273)

Käina valla üheks eesmärgiks on kogukonnateenuste rikastamine ning ettevõtluse toetamine, kuid praegu puudub Käinas koht, kus kaubelda oma aia- ja põllusaadustega, tutvustada muud kohalikku toodangut, teostada kevadeti rohevahetust, kohtuda vanade klientidega ja sõlmida tutvusi uutega – eesmärgiga arendada ja tugevdada kogukonnasisest sidet kohalike toidutoodete vallas, sest kohalikku toitu soovib osta ja tarbida nii püsielanik kui külaline. Käina omatoodanguturu ehk taluturu väljaehitamisega saame lunastada kogukonna ees ammuse võla ning luua tingimused oma tootjatele kodule lähedal kliendiga otse suheldes oma põllumajandustoodete realiseerimiseks. Siinsetele tootjatele on ainukeseks oma toodangu realiseerimise võimaluseks Kärdla turg, kuid Lõuna-Hiiumaa inimestele jääb see kaugeks ja nii ei teki tootjal suhtlust kohaliku tarbijaga, samuti teiste tootjatega, et saaks moodustuda mujal Eestis populaarne võrgustik „otse tootjalt tarbijale" e. OTT. Kohaliku toidu, sh mahetoidu kasvatamine, tootmine ja pakkumine kliendile on omamoodi elustiil, omavaheline suhtlemine ja läbikäimine aitab kujundada tugevat kogukonda oma traditsioonide ning tavadega. Kohaliku toidu tutvustamine ja turustamine on Hiiumaa integreeritud arengustrateegia visioonis tähtsal kohal ja Käina valla arenguvisiooni üks strateegiline eesmark on mahetootmise toetamine. Väikeettevõtjate ja talunike tihedam läbikäimine, mida võimaldaks loodavad turutingimused, loob võimaluse info vahetamiseks talutoodete kasvatamise ja tootearenduse üle, värvata hooajalist tööjõudu ning luua uusi väljundeid, kuidas oma tooteid kõige paremini turustada. Hooajaline tööjõu värbamine annab aluse potentsiaalsete töökohtade loomisele. Uute turgude avanemisega tekivad võimalused mahetootmise laiendamiseks ning aastaringsete töökohtade loomiseks. Omavalitsuse sooviks on oluliselt suurendada kohaliku mahetoidu kasutamist ka koolitoidu valmistamisel, et pakkuda lastele kvaliteetset värsket omatoitu, millele aitaks kaasa pidev omatoodangu propageerimine ja arendamine, mida toetaks kohaliku taluturu olemasolu. Väga oluliseks väljunduks antud projekti teostamisel on kõrge loodusliku väärtusega maa-ala korrastamine, säilitamine ja eksponeerimine, mis on Eesti Saarestiku Biosfääri programmiala (BPA) Hiiumaa keskuse üks ülesannetest. Tööde käigus avatakse vaade Käina lahele, parendades ja säilitades looduspärandit ehitatakse välja keskkonnasõbralikud puhkekohad, et pakkuda looduskaunist vaadet ning ohutut pikniku pidamise võimalust nii oma inimestele kui külalistele. Omavalitsus on valmis panustama nii ajalisi kui rahalisi vahendeid selleks, et rikastada kogukonnateenuseid, mitmekesistada ja arendada kohaliku toidu pakkumist kohalikele elanikele ja külalistele ning koos turuplatsi väljaehitamisega korrastada rannaäärne maa-ala ja seeläbi eksponeerida looduskauneid vaateid Käina lahele. Projekti läbiviimiseks on olemas eskiis-ning ehitusprojekt ja hinna-kalkulatsioon, rajatised rajatakse valla maale, eelarves on arvestatud omafinantseeringuks vajalike summadega. Projekti tulemusena valmib kogukonnale ammu oodatud turg, kus talutoitu ning omatoodangut müüa, vahetada ja tutvustada. Luuakse võimalus tootjate ja klientide omavaheliseks suhtluseks, millega rikastatakse tootearendust. Projekti tulemusel kujundatud ja säilitatud looduskeskkond loovad head eeldused aleviku uue tõmbekeskuse ja puhkekoha tekkimiseks nii kohalikule kui külalisele. Projekti mõju nii taotlejale kui kogukonnale on pikaajaline ja kestev, kuna luuakse heakorrastatud püsirajatis, mis kindlustab kogukonnateenuste arengu ning muudab aleviku looduskeskkonna nii püsielanike kui ka külaliste jaoks atraktiivsemaks, loob eelduse mahetoidu tootmise ja seeläbi ka ettevõtluse arenguks ning tekivad võimalused uute töökohtade loomiseks.

  1. Orjaku- Nasva- Kaigutsi optilise kaabli jaotusvõrgu projekteerimine ja väljaehitamine (viitenumber 619216390274)

Üha rohkem meie igapäevasest suhtlusest (töö, olulised asjaajamised, meelelahutus) käib läbi interneti. Siiamaani kasutusel olnud tehnoloogiad ja võrgud ei tule enam toime järjest kasvava infohulga transportimisega ja vajavad kaasajastamist. Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutus (ELA SA) paigaldab läbi projektide EstWin kõikjale Eesti maapiirkondadesse uue põlvkonna lairibaühendused, mis baseeruvad fiiber-optilistel kaablitel. 2018.a. peab olema valmis kõikide asulateni jõudev fiiberoptiliste kaablite võrk, mille tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km. Tänaseks Hiiumaale paigaldatud optilise kaabli teenust tavainimene tarbida ei saa, kuna selleks tuleb veel lisaks välja ehitada jaotusvõrgu süsteem ja tellida liitumine teenuspakkujalt, mis on eraisikutele kallis teostada ja sõltub paljudest asjaoludest, sh kinnistute kaugusest trassil asuvast liitumiskaevust ja inimeste finantsilisest võimekusest. 2016.a. III kvartalis jätkub Hiiumaal optilise kaabli paigaldamine Orjaku sadamast Nasva-Selja-Kaigutsi-Männamaa-Kuriste suunal. Praegu on ainukordne võimalus vähendada jaotusvõrgu paigalduskulusid, ühendades tööde projekteerimine ja teostamine EstWin 009 põhiprojekti töödega. Tegemist oleks Hiiumaa pilootprojektiga, mille tulemusel paigaldatakse mikrotorude baasil paralleelselt peakaabliga lisaks jaotusvõrk tee-maaalas. Projekti tulemusel tekib võimalus ühendada üksikmajapidamine katkematu optilise kiuga ELA SA n.ö. magistraalkaabli ühendus-muhvidesse, mida tehniliste tingimuste tõttu ei saa tekitada tihedamalt kui 1,5-2 km sammuga. Orjaku-Nasva-Kaigutsi külad jäid kogu Käina valla ulatuses sõelale, kuna seal oli täidetud 2 põhitingimust säästlikkuse ja elanikele jõukohase oma-kulude saavutamiseks: 1) enamus majapidamisi piirneb vahetult rajatava peakaabli trassiga; 2) oli piisava tihedusega suurem hulk huvilisi. Projekt oleks õnnestumise korral terve Eesti ulatuses (Suure-Jaani mitme aastase ja üle 100 liitujat haarava jaotusvõrgu projekti järel) ELA SA üheks suuremaks ühisprojektiks valdadega ja nende loodetavaks edulooks. Eelkõige on see muidugi avatud ja kasutatav kogemus Hiiumaa kogukonnas järgmistele lairiba ühenduse loomisest huvitatud projektidele. Käina vald on antud projekti koordineerinud ja leidnud lahenduse, kus (koostöös ELA SA-ga) liitujaid ühendava ühisprojektina projekteeritakse ja rajatakse jaotusvõrk kuni iga liituja kinnistuni. Kinnistu piirilt hooneni viib iga liituja ühenduse ise edasi. Projekti lõpptulemuseks on esimest korda Hiiumaal võimalus viia kiire ja mahukas internetiühendus 35-le kinnistule, kus on kokku üle 100 kasutaja. Projektil on pikaajaline ja lai mõju nii taotlejale kui kogukonnale – taotleja loob läbi varem tehtud eeltööde (sh. eelprojekt) ja selle projekti teostamise võimaluse oma kogukonna liikmetel kasutada kõrgkvaliteedilist internetiühendust. Kogukonna praegused liikmed ja selles piirkonnas asuvad ettevõtted saavad paremad tingimused oma igapäeva- ja tööelu läbiviimiseks ning arendamiseks. Orjaku sadam-Nasva-Kaigutsi trassi äärde jääb 5 juba tegutsevat ettevõtet ja ligi 20 aktiivse elukorraldusega leibkonda, kes oma igapäevaelus on aktiivsed internetiühenduse kasutajad. Lisandub juurde püsielanikke ja uusi töökohti, kuna kvaliteetne internetiühendus annab võimaluse teha kaugtööd ning on lootust, et see võimalus paneb nii mõnegi suvehiidlase mõtlema saarele paikseks jäämise peale, pole ju enam oluline, kust sa interneti vahendusel oma tööd teed. 

Optlise kaabli ehitustööd valmisid 2016.a lõpul.


       

Leader logo

Toimetaja: TIIVI LIPP