Orjaku sadama II detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu.

Käina Vallavalitsus teatab, et on 25.01.2017 korraldusega nr 10 vastu võtnud Orjaku sadama II detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Käina vallas Orjaku külas asuvat Orjaku sadama kinnistut (katastritunnus 36801:001:0739) ja osaliselt sadama akvatooriumi suurusega kokku ca 5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga kaasajastada kehtivat Orjaku sadama detailplaneeringut (Orjaku sadama-ala detailplaneering, kehtestatud 07.07.2010 Käina vallavalitsuse korraldusega nr 212, koostas KAMP Arhitektid OÜ, töö nr 09008) viies selle kooskõlla muutunud arenguvajadustega, seal hulgas ruumilise terviklahenduse leidmine Orjaku kalasadama arendamiseks.

Orjaku sadama II detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13. kuni 27. veebruar 2017 Käina vallamajas.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub teisipäeval, 28.veebruaril 2017 kell 11:00 Käina vallamajas.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Käina Vallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik. Digitaalselt on dokument kättesaadav siin. Infot planeeringute kohta saab tel 462 2882.

 

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Käina Vallavalitsus teatab, et on algatanud 11.01.2017 korraldusega nr 3 Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata  11.01.2017 korraldusega nr 3 keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on turismiteenuste osutamiseks laiendada Kassari Puhkekeskuse tegevust uute majutushoonete ja kogunemishoone ehitamisega.

KSH jäeti algatamata KSH vajalikkuse kohta koostatud eelhinnangus toodud põhjustel kuna arendamisel on eeldatavalt positiivne mõju küla sotsiaalsele keskkonnale ja turismimajanduse korraldamisele maastikukaitsealal ning detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja ja korraldaja on Käina Vallavalitsus (registrikood 75011211), kontaktisik Kai Vahtra, kai.vahtra@kaina.hiiumaa.ee, telefon 4622882;

Koostaja on DAGOpen OÜ (registrikood: 10058058), kontaktisik Teet Elstein, teet@dagopen.ee, telefon 4632019;

Kehtestaja on Käina Vallavalitsus (registrikood 75011211) kontaktisik Kai Vahtra, kai.vahtra@kaina.hiiumaa.ee, telefon 4622882.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Käina Vallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik. Digitaalselt on dokument kättesaadav https://atp.amphora.ee/kainavv/index.aspx?itm=50380

 

 Tamme kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Käina Vallavolikogu 24. novembri 2016 otsusega nr 115 tunnistati osaliselt kehtetuks Käina Vallavalitsuse 21. septembri 2006 korraldusega nr 408 kehtestatud Tamme kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 06-45).

Vana-Tamme kinnistu (katastritunnus 36802:003:0237) omanik soovis Tamme kinnistu detailplaneeringu (DP) osalist kehtetuks tunnistamist, et eraldada olemasolevast maaüksusest krunt uue hoone rajamiseks. Vana-Tamme kinnistu ei jää Kassari saare üldplaneeringu (kehtestatud Käina Vallavolikogu 27. märtsi 2003. a määrusega nr 32) kohaselt DP kohustusega alale ja DP osaline tühistamine Tamme kinnistule (katastritunnus 36802:003:0236) viivast teest ida poole jääva ala ulatuses ei takista ülejäänud DP elluviimist.

Otsusega saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/kainavv/index.aspx?type=12&id=49675

 

Käina tööstusala II detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Käina Vallavalitsus teatab, et Käina tööstusala II detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 15. augustil 2016 kell 11.00 Käina vallamajas.

Planeeringu eesmärgiks on kaasajastada praegu kehtivat Käina tööstusala detailplaneeringut (Käina Vallavalitsuse 24.10.2012 korraldusega on kehtestatud Käina tööstusala detailplaneering, koostas Dagopen OÜ Projektbüroo, töö nr 10-24).

Käina tööstusala II detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Käina Vallavalitsuses ja Käina valla veebilehel. Ettepanekud esitada Käina Vallavalitsusele.

 

Kassari elamuala detailplaneeringust

Kassari elamuala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17. maist kuni 14. juunini 2016. Avaliku väljapaneku käigus esitati ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahendusele. Detailplaneeringus on esitatud ettepanekute ja vastuväidetega arvestatud.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 18. juulil 2016 Käina vallamajas. Avalikul arutelul ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta ei esitatud.

Informatsiooni planeeringu kohta saab tel 462 2882 ja Käina valla veebilehel.