2.08.16

Käina Vallavalitsuse töökord

Vastu võetud 23.01.2014 nr 9
jõustumine 01.02.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõike 11 alusel.

§ 1.  Üldsätted.

  Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) töökord määrab kindlaks valitsuse töökorralduse, istungile küsimuse esitamise, istungi läbiviimise, istungil vastu võetud valitsuse õigusakti ja istungi protokolli koostamise korra osas.

§ 2.  Vallavalitsuse istung.

 (1) Valitsuse töövorm on istung. Valitsuse istungid toimuvad üldjuhul kaks korda kuus kolmapäeviti algusega kell 9.30.

 (2) Vallavanem võib mõjuval põhjusel korralise istungi ära jätta, toimumise aega ja kohta muuta.

 (3) Vallavanema otsusel võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks erakorraliselt kokku kutsuda valitsuse istungi, teatades sellest valitsuse liikmetele vähemalt üks tund enne istungi toimumist.

 (4) Valitsus võib vastu võtta määrusi ja korraldusi istungit kokku kutsumata. Sel juhul saadetakse õigusakti eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti, faksi teel) valitsuse liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nad peavad esitama oma seisukoha. Kui valitsuse liige ei teata nimetud tähtaja jooksul, kas ta on otsustuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsustuse vastu.

 (5) Määruse ja korralduse vastuvõtmisel istungit kokku kutsumata juhtudel koostab vallasekretär hääletusprotokolli, millele lisatakse valitsuse liikmete kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad.

 (6) Valitsuse istungile esitatakse küsimused mis kuuluvad valitsuse pädevusse, nõuavad kollegiaalset otsustamist ning valitsuse määruse või korralduse väljaandmist.

 (7) Valitsuse istungi päevakorra projekti koostab vallasekretär selles töökorras kehtestatud nõuete järgi esitatud eelnõude põhjal hiljemalt üks päev enne istungi toimumist.

 (8) Istungi päevakorra projekt tehakse teatavaks kõikidele valitsuse liikmetele hiljemalt istungile eelneval päeval või kiiret otsustamist vajavate küsimuste korral istungist teatamisel.

§ 3.  Eelnõu esitamine.

 (1) Valitsuse istungi päevakorda esitatakse järgmised materjalid:
 1) vallavolikogu määruse ja otsuse eelnõu;
 2) valitsuse määruse ja korralduse eelnõu;
 3) muu valitsuse pädevuses olev otsustamist vajav küsimus;
 4) informatsioon.

 (2) Ettepanekuid valitsuse õigusakti eelnõu ja muu küsimuse valitsuse istungi päevakorda võtmiseks on õigusteha valitsuse liikmel, ametnikul, vallavolikogu esimehel või liikmel, vallavolikogu või valitsuse komisjonil, valitsuse hallatava asutuse juhil ja vallaelanikel seaduses sätestatud korras.

 (3) Valitsuse istungile esitatava materjali valmistab ette vallavalitsuse ametnik. Vallavanema poolt päevakorda esitatava materjali valmistab ette vallasekretär.

 (4) Valitsuse õigusakti eelnõu peab:
 1) olema kooskõlas kehtiva seadusandluse, Käina valla põhimääruse ja teiste Käina Vallavolikogu ja valitsuse õigusaktidega;
 2) olema vormistatud dokumendihaldussüsteemi Amphora kaudu või paberkandjal, vastama eesti kirjakeele normile ja olema üheselt arusaadav;
 3) sisaldama viidet volitusnormile ja teise seaduse või muu õigusakti sättele, millest lähtudes või millega kooskõlas õigusakt kehtestatakse;
 4) omama õigusakti sisu väljendavat pealkirja;
 5) sisaldama õigusakti jõustumise aega va seaduses sätestatud juhul.

 (5) Eelnõule tuleb vajadusel lisada seletuskiri eelnõu vastuvõtmise vajalikkusest, õigusakti rakendamisega seotud kulude arvestusi ja finantseerimisallikaid, kaasnevaid organisatsioonilisi muudatusi.

 (6) Eelnõu koostaja märgib end eelnõu koostajana eelnõu lõpus.

 (7) Seadusjärgselt või Käina Vallavolikogu õigusaktiga sätestatud korras kooskõlastamist vajav eelnõu tuleb kooskõlastada enne vallasekretärile esitamist.

 (8) Eelnõu esitab selle koostaja vallasekretärile hiljemalt istungile eelnevaks päevaks. Eelnõu hilisemal esitamisel otsustab selle päevakorda võtmise poolthäälteenamusega valitsus.

 (9) Vallasekretäril on õigus eelnõu selle esitajale tagastada kui eelnõu ei vasta selle paragrahvi lõikes 4 sätestatud nõuetele või puudub vajalik kooskõlastus.

 (10) Valitsuse istungile esitatud materjal ei kuulu avalikustamisele enne otsuse lõplikku vastuvõtmist ja vormistamist.

§ 4.  Istungi läbiviimine.

 (1) Valitsuse istungit juhatab vallavanem või tema äraolekul tema asendaja.

 (2) Valitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja. Istungist võtab sõnaõigusega osa vallasekretär või tema asendaja.

 (3) Istungil osalev vallasekretär omab sõnaõigust.

 (4) Istungi juhataja ettepanekul arutatakse läbi päevakorra projekt ja kinnitatakse istungi päevakord. Päevakorrapunkti arutamine algab eelnõu ettekandega.

 (5) Valitsuse määrus ja korraldus võetakse vastu poolthäälteenamusega. Valitsuse liikmed ja vallasekretär, kes ei ole otsusega nõus, võivad nõuda oma eriarvamuse kandmist istungi protokolli.

 (6) Valitsuse istungid on kinnised kui valitsus ei otsusta teisiti. Valitsuse istungil on lubatud viibida vallavolikogu esimehel, tema asendajal ja konkreetse päevakorrapunkti arutelu juurde kutsutud isikul.

§ 5.  Istungi protokoll.

 (1) Valitsuse istungi protokollimise korraldab vallavalitsuse kantselei.

 (2) Valitsuse istungi toimumise kohta vormistatakse protokoll.

 (3) Protokoll vormistatakse nelja tööpäeva jooksul pärast istungit ja sellele kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija, kes vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest. Kui istungit juhatab mitu valitsuse liiget, kirjutavad protokollile alla kõik istungit juhatanud valitsuse liikmed, märkides, kes milliste päevakorrapunktide arutamist juhatas.

 (4) Protokoll ja teised dokumendid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele.

 (5) Valitsuse istungi protokollid avalikustatakse Käina valla põhimääruses sätestatud korras.

 (6) Üldkättesaadavaks ei tehta protokollis sisalduvaid andmeid, mille avalikustamine on seadusega piiratud või mõeldud valla ametiasutuste siseseks kasutamiseks.

 (7) Valitsuse istungil otsustatu kohta annavad ajakirjandusele informatsiooni vallavanem või tema poolt määratud isik.

§ 6.  Valitsuse õigusakti vormistamine, allakirjutamine, väljastamine ja avalikustamine

 (1) Kui õigusakti eelnõu võetakse vastu istungil tehtud parandusi, märkusi ja ettepanekuid arvestades, valmistab õigusakti allakirjutamiseks ette asjaomane spetsialist ja annab selle seejärel järgneva tööpäeva jooksul vallavalitsuse kantseleile lõplikuks vormistamiseks.

 (2) Valitsuse õigusakti allkirjastab kõigepealt vallavanem ja seejärel vallasekretär.

 (3) Valitsuse poolt vallavolikogule esitatavad eelnõud vormistatakse ning antakse seejärel vallavalitsuse kantseleile üle nende edastamiseks vallavolikogule. Vajadusel vormistatakse spetsialisti poolt ka seletuskiri.

 (4) Kui allakirjutamiseks esitatud õigusakt ei vasta põhiseadusele, seadustele või muudele õigusaktidele, keeldub vallasekretär allkirja andmast ja esitab motiveeritud õiendi keeldumise kohta valitsusele. Allkirja andmisest keeldumise õiend lisatakse istungi protokollile. Vallavanema ettepanekul arutatakse uuesti antud küsimust, arvestades õiendis esitatud märkusi.

 (5) Valitsuse õigusaktid saavad kuupäeva ja numbri valitsuse istungi toimumise päeval.

 (6) Valitsuse õigusaktid jõustuvad ja avalikustatakse valla põhimääruses sätestatud korras. Ei avalikustata andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

§ 7.  Valitsuse komisjonid

 (1) Valitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks ja valitsuse ettepanekute väljatöötamiseks moodustada ajutisi või alatisi komisjone.

 (2) Komisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitab valitsus oma korraldusega va hankekomisjon, mille tegevust reguleerib hankekord.

 (3) Komisjoni põhimääruses sätestatakse komisjoni ülesanded, töökord ning komisjoni järelduste ja ettepanekute esitamise kord.

 (4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

 (5) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

 (6) Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib valitsus moodustada ajutisi komisjone, mille koosseisu kinnitab valitsus oma.

§ 8.  Jõustumine.

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2014.a.

Üllar Padari
vallavolikogu esimees