« Tagasi

Samaaria maaüksuse detailplaneering

Käina Vallavalitsuse 28.09.2017 korraldusega nr 188 algatati Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala on 0,80 ha, Samaaria katastriüksuse (katastritunnus 36803:001:1060) piirides. Planeeringu eesmärk on hooldusteenust pakkuva Samaaria eakate kodu laiendamiseks ehitusõiguse ja –tingimuste määramine, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Vajalik on teostada topo-geodeetilised uurimistööd ja koostada alusplaan. Planeering tuleb koostada arvestades Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimusi.