23.11.17

Ehitusalased avaldused ja taotlused.

Haridusalased taotlused ja avaldused.

Sotsiaalvaldkonna avaldused ja taotlused.

Keskkonnaalased avaldused ja taotlused.

Avaliku ürituse loa taotlus ja kord.

Sporditegevuse toetuse avaldus ja aruanne.

Külaseltside tegevuse toetuse avaldus ja aruanne.

Korterelamu toeamise kord ja taotlus.

Hajaasustuse programmi taotlused ja avaldused.

Elukohateade ja elukoha registreerimisega seotud info.

Käina valla omandis oleva eluruumi üürile andmise taotlus.

Munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise taotlus.

Avalikus kasutuses erateede rekonstrueerimise toetamise kord ja taotlus.

Täiendava maamaksu vabastamise taotlus.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus.