Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

- taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotluste vastuvõtt 8. aprill kuni 8. juuni 2017

 

Taotlus- ja aruandevormid

Hajaasustuse programmist toetuse taotlemise vorm

Hajaasustuse programmi projekti eelarve

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

 

Toetuse kasutamise aruanne 2017

Toetuse kasutamise aruanne 2016

 

Info telefonil 462 2882 või veronika.kaevandes@kaina.hiiumaa.ee

Täpsem informatsioon Hiiu Maavalitsuse kodulehel ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel

Programmdokument

 

Käina Vallavalitsuse 19.04.2017 korraldus nr 87

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon:

Veronika Kaevandes

Anne Sarapuu

Aime Tamm

Helen Härmson

Tõnu Koppel

 

Käina Vallavalitsuse 19.04.2017 korraldus nr 88

Hajaasustuse programmi kasusaajate Käina valla poolt eelistatud sihtrühmad:

raske ja sügava puudega isikud

üksi elavad vanaduspensioniealised isikud