29.06.17

Hoonestusõiguse seadmise konkursi tingimused

Käina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Käina valla omandis olevatele maaüksustele hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise korrale.

Maaüksus

Asukoht

Katastritunnus

Sihtotstarve

Pindala

Maaüksuse maksumus

Hoonestusõiguse aastatasu

Jõenurga

Putkaste küla

36801:001:0681

elamumaa

13797 m²

8758 eurot

437,90 eurot

Lillevälja

Kogri küla

36801:001:0682

elamumaa

19054 m²

14 976 eurot

748,80 eurot

Seemnevilja

Kogri küla

36801:001:0683

elamumaa

17561 m²

14 755 eurot

737,75 eurot

Tulika

Kogri küla

36801:001:0684

elamumaa

23244 m²

15 597 eurot

779,85 eurot

Hoonestusõiguse aastatasust tehakse soodustusi 0-100% vastavalt Käina valla munitsipaalomandis olevale elamumaale hoonestusõiguse seadmise korrale. Hoonestajal on õigus osta maa välja kõige varem kahe aasta pärast elamu kasutusloa saamisest. Hoonestusõiguse tasu makstakse kolmandast aastast lepingu sõlmimise päevast arvates.

Konkursil osalemise tingimused:

1)      taotluse esitaja ja kaastaotlejal on aastasissetulek on kokku vähemalt 12 000 eurot aastas;

2)      rahvastikuregistrijärgne elukoht Käina vallas või omakäeline kinnistus elukoha registreerimiseks Käina valda esimesel võimalusel.

Kirjalik taotlus koos lisadega esitada Käina Vallavalitsusele 24. aprilliks 2017. Taotlusvormi saab Käina vallamajast või kodulehelt.

Hiljemalt lepingu sõlmimisel tasub hoonestaja Käina Vallavalitsusele 20% maaüksuse arendami-seks tehtud investeeringute maksumusest. Investeeringud on Lillevälja, Seemnevilja ja Tulika maaüksuste juurdepääsutee ehitus, tuletõrje veevõtukoha rajamine, alajaama ehitus ja kruntide elektriliitumised 25A alajaama juures. Lepingu sõlmimisel tasutav summa on:

1)      Jõenurga maaüksusel              996,70 eurot

2)      Lillevälja maaüksusel              2356,66 eurot

3)      Seemnevilja maaüksusel        2356,66 eurot

4)      Tulika maaüksusel                  2356,66 eurot

Seemnevilja kinnistu detailplaneeringuga (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 14-43) saab tutvuda Käina valla kodulehel ja Käina vallamajas.

Informatsiooni saab telefonil 462 2882 või e-posti teel anita.ainelo@kaina.hiiumaa.ee.

___________________________________________________________________________

Käina vald pakub noortele peredele ehituskrunte Vaemlas Seemnevilja maaüksusel.

Vastav kord on küllalt keeruline ja põhjalik, kuid vald on valmis paindlikult suhtuma noorte plaanidesse ja võimalustesse.

Huvilistel palume pöörduda otse vallavalitsusse.  

Ettevalmistamisel on alad Kassaris ja Allikamäel.

Käina valla munitsipaalelamumaadele hoonestusõiguse seadmise korraga saate tutvuda siin

Vaemla tee äärsete elamumaade detailplaneeringuga saate tutvuda siin

Konkursitingimused