Hiiu ja Käina valdade ühinemine

10.05.17

Ettepanek ja LEPINGUelsed läbirääkimised

Käina Vallavolikogu tegi 24. augustil 2016 ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale.

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu vald ettepaneku vastu. Pühalepa ja Emmaste vallad ei ole veel seisukohta võtnud.

13. oktoobril 2016 toimus esimene konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmasta, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Protokoll.

Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

Ühinemislepingu projekt 13.10.2016 muudatusettepanekutega.

17. oktoobril toimus teine konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 17.10.2016 muudatusettepanekutega.

19. oktoobril toimus kolmas konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 19.10.2016 muudatusettepanekutega.

21. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 21.10.2016 muudatusettepanekutega.

24. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 24.10.2016 muudatusettepanekutega.

Pühalepa Vallavolikogu otsustas 25.10.2016 otsusega nr 38 keelduda läbirääkimistest.

26. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 26.10.2016 muudatusettepanekutega.

28. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll koos lisaga.

Ühinemislepingu projekt 28.10.2016 muudatusettepanekutega.

Osavalla põhimääruse projekt.

Emmaste Vallavolikogu otsustas 31.10.2016 otsusega nr 159 keelduda läbirääkimistest.

2. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

4. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMINE

Läbirääkimiste tulemusena avalikustatakse 5.11.2016 Hiiu valla ja käina valla ühinemisleping ning selle lisad seletuskiri, Käina valla 2015.a  majandusaasta aruanne, Hiiu valla 2015.a majandusaasta aruanne, kaart ja investeeringute 2018-20121 tabel

18. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

30. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMIsel esitatud ettepanekud ja vastuväited

Esitati 19 ettepanekut. Juhtkomisjon arutas ettepanekuid 30.11.2016.

Lepingu projekt koos arvestatud muudatustega.

RAHVAKÜSITLUS

Rahvaküsitlus toimus 30. november kuni 5. detsember elektrooniliselt ja küsitluspunktis. Rahvaküsitlusel osales 63 Käina valla elanikku. Ühinemist toetas 27 inimest ning vastu oli 36 inimest.

RAHVAKOOSoLek

Omavalitsuste ühinemise teemaline rahvakoosolek toimus 21. novembril kell 18.30 Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses (Mäe 2, Käina).

Volikogu otsused

8. detsembril kinnitas volikogu rahvaküsitluse tulemused ning ühisel istungil koos Hiiu vallaga vaadati üle ühinemislepingule tehtud ettepanekud ning kinnitati ühinemisleping.

15. detsembril otsustas volikogu esitada maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

19. jaanuaril põhjendas volikogu valitsusele uue valla nime Hiiumaa valikut.

Rahvakoosolekud Hiiu vallas ja Käina vallas

Hiiu valla ja Käina valla ühinemise juhtkomisjon on otsustanud algatada Hiiu valla ja Käina valla 8.12.2016 ühinemislepingu punkti 6.1.1. muutmise. Muudatuse ettepaneku tingib Vabariigi Valitsuse 15.2.2017 ettepanek Emmaste valla, Hiiu valla, Käina valla ja Pühalepa valla ühinemiseks. Kehtivas lepingus on kokku lepitud, et volikogu koosseisus on 17 liiget. Vastavalt seadusele on Hiiumaa vallas  ette nähtud 21 mandaati. Selleks, et valimistel oleks mandaadi saamise võimalused erinevates piirkondades võrdsemad on vaja suurendada mandaatide arvu 23-le.

 

Valijate arv

Mandaate 21

Valijaid mandaadi kohta

Mandaate 23

Valijaid mandaadi kohta

Emmaste vald

1089

3

363

3

363

Kõrgessaare

1115

3

372

3

372

Kärdla

2906

7

415

8

363

Käina vald

1791

4

448

5

358

Pühalepa vald

1435

4

359

4

359

Kokku

8336

21

397

23

 

362

Rahvakoosolekud toimuvad ja ettepanekud punkti 6.1.1. muutmise kohta saab esitada:

4. mail 2017 kell 17.30 Kõrgesaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse tee 25, Kõrgessaare).

5. mail 2017 kell 14.30 Käina Vallamajas (Hiiu mnt 28, Käina).

5. mail 2017 kell 18 Hiiu Vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla).

Juhul kui soovite esitada ettepanekut, kuid ei saa osaleda rahvakoosolekul, siis palun esitada ettepanek 5. mail kella 10-ks e-postiga aadressidel valitsus@hiiuvald.ee või valitsus@kaina.hiiumaa.ee või kirjalikult Hiiu Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 5a, Kärdla või Käina Vallavalitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina.