Ühinemine

23.03.17

Ettepanek ja LEPINGUelsed läbirääkimised

Käina Vallavolikogu tegi 24. augustil 2016 ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale.

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu vald ettepaneku vastu. Pühalepa ja Emmaste vallad ei ole veel seisukohta võtnud.

13. oktoobril 2016 toimus esimene konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmasta, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Protokoll.

Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

Ühinemislepingu projekt 13.10.2016 muudatusettepanekutega.

17. oktoobril toimus teine konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 17.10.2016 muudatusettepanekutega.

19. oktoobril toimus kolmas konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 19.10.2016 muudatusettepanekutega.

21. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 21.10.2016 muudatusettepanekutega.

24. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 24.10.2016 muudatusettepanekutega.

Pühalepa Vallavolikogu otsustas 25.10.2016 otsusega nr 38 keelduda läbirääkimistest.

26. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 26.10.2016 muudatusettepanekutega.

28. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll koos lisaga.

Ühinemislepingu projekt 28.10.2016 muudatusettepanekutega.

Osavalla põhimääruse projekt.

Emmaste Vallavolikogu otsustas 31.10.2016 otsusega nr 159 keelduda läbirääkimistest.

2. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

4. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMINE

Läbirääkimiste tulemusena avalikustatakse 5.11.2016 Hiiu valla ja käina valla ühinemisleping ning selle lisad seletuskiri, Käina valla 2015.a  majandusaasta aruanne, Hiiu valla 2015.a majandusaasta aruanne, kaart ja investeeringute 2018-20121 tabel

18. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

30. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMIsel esitatud ettepanekud ja vastuväited

Esitati 19 ettepanekut. Juhtkomisjon arutas ettepanekuid 30.11.2016.

Lepingu projekt koos arvestatud muudatustega.

RAHVAKÜSITLUS

Rahvaküsitlus toimus 30. november kuni 5. detsember elektrooniliselt ja küsitluspunktis. Rahvaküsitlusel osales 63 Käina valla elanikku. Ühinemist toetas 27 inimest ning vastu oli 36 inimest.

RAHVAKOOSoLek

Omavalitsuste ühinemise teemaline rahvakoosolek toimus 21. novembril kell 18.30 Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses (Mäe 2, Käina).

Volikogu otsused

8. detsembril kinnitas volikogu rahvaküsitluse tulemused ning ühisel istungil koos Hiiu vallaga vaadati üle ühinemislepingule tehtud ettepanekud ning kinnitati ühinemisleping.

15. detsembril otsustas volikogu esitada maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

19. jaanuaril põhjendas volikogu valitsusele uue valla nime Hiiumaa valikut.

Ettevalmistusperiood

26. jaanuaril toimus koosolek, kus otsustati moodustada valdkondadepõhised töögrupid ühinemise ettevalmistamiseks. Protokoll.

21. veebruaril toimus koosolek, kus maavanem andis ülevaate haldusreformi käigust ja konsultant tutvustas sundliitmise protsessi ning valdkondadepõhised töögrupid andsid ülevaate oma koosolekutest. Protokoll. Otsustati kutsuda ühise laua taha ka Emmase ja Pühalepa volikogude liikmed - kutse.

9. märtsil kell 18 kohtusid Emmaste ja Pühalepa valla volikogude liikmed Käina vallamajas ühisel koosolekul. Koosolekul osalesid konsultandid, Rahandusministeeriumi esindaja ja maasekretär. Mandaatide jaotuse tabel. Uus koosolek lepiti kokku 20.3.2017 kell 16 Käina vallamajas - kutse. Pärast ühist koosolekut toimus juhtkomisjoni koosolek. Protokoll.

17. märtsil edastati Emmaste Vallavolikogu ja Pühalepa Vallavolikogu digitaalselt allkirjastatud vastus Hiiu valla ja Käina valla kutsele alustada 20.03.2017 ühinemiskokkuleppe läbirääkimistega. 

20. märtsi koosoleku protokoll.

ValDkondadepõhiste töögruppide koosolekute protokollid

Sotsiaalvaldkonna töögrupp. Koosseis: Ly Meldorf, Heli Tuisk, Aasa Saarna, Elle Voolma, Annely Veevo, Kairi Priit ja Reili Rand). Koosolekud 9.2 kl 14.30 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 21.2 kl 13 Hiiu Vallavalitsuses (protokoll), 6.3 kl 15 Hiiu Vallavalitsuses.

Hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö töögrupp. Koosseis Annely Veevo, Margit Kagadze, Tiia Liibert, Ly Meldorf, Jana Uuskari ja ekspert Ermo Mäeosts. Koosolekud 14.2.2017 kl 16 Käina volikogu saalis (protokoll), 27.2.2017 kell 16 Käina vallamajas (protokoll), 13.3.2017 kl 14.00 Hiiu vallavalitsuse  majas (protokoll). töö tulemusena valminud aruanne.

Majanduse ja halduse töögrupp. Koosseis Üllar Padari, Aiki Maivel, Tõnu Koppel, Liili Eller ja Argo Valgma.  Koosolekud 13.2.2017 kokku Hiiu vallamajas kell 10, 7.3.2017 kell 10 Käina vallamajas. 

Kantselei, tehnilise toe, raamatupidamise ja IT töögrupp. Koosseis Inge Elissaar, Helen Härmson, Aiki Maivel, Laur Meldorf, Jüri Ojasoo, Tarmo Rajang, Märt Saar, Piret Sedrik ja Helika Villmäe. Koosolekud 15.2.2017 kell 15.30 Hiiu Vallamajas (protokoll), 22.2.2017 kell 15 Hiiu vallamajas (protokoll), 14.3.2017 kell 10 Käina Vallamajas Protokoll koos lisaga.

Arengu, planeeringu, ehitustegevuse ja rahanduse töögrupp. Koosseis Monika Pihlak, Jürgen Vahtra, Aivi Telvik, Omar Jõpiselg, Tiivi Lipp. Koosolekud 6.2.2017 kell 14 või 14.30 (sõltuvalt HOL lõppemisest) Hiiu Vallamajas, 21.3.2017 kell 13.30 Hiiu vallamajas.