Ühinemine

11.04.17

Ettepanek ja LEPINGUelsed läbirääkimised

Käina Vallavolikogu tegi 24. augustil 2016 ettepaneku ühinemiseks Emmaste vallale, Pühalepa vallale ja Hiiu vallale.

8. septembri 2016 otsusega võttis Hiiu vald ettepaneku vastu. Pühalepa ja Emmaste vallad ei ole veel seisukohta võtnud.

13. oktoobril 2016 toimus esimene konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel, et selgitada võimalusi juba Emmasta, Pühalepa ja Käina valla läbirääkimistes väljatöötatud lepingus kokkulepitu sobivuses ja võimalikkuses nelja valla ühinemisel. Protokoll.

Nelja valla ühinemiseks koostas konsultant ajakava.

Ühinemislepingu projekt 13.10.2016 muudatusettepanekutega.

17. oktoobril toimus teine konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 17.10.2016 muudatusettepanekutega.

19. oktoobril toimus kolmas konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 19.10.2016 muudatusettepanekutega.

21. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 21.10.2016 muudatusettepanekutega.

24. oktoobril toimus konsultatsioon Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 24.10.2016 muudatusettepanekutega.

Pühalepa Vallavolikogu otsustas 25.10.2016 otsusega nr 38 keelduda läbirääkimistest.

26. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

Ühinemislepingu projekt 26.10.2016 muudatusettepanekutega.

28. oktoobril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll koos lisaga.

Ühinemislepingu projekt 28.10.2016 muudatusettepanekutega.

Osavalla põhimääruse projekt.

Emmaste Vallavolikogu otsustas 31.10.2016 otsusega nr 159 keelduda läbirääkimistest.

2. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

4. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosolek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMINE

Läbirääkimiste tulemusena avalikustatakse 5.11.2016 Hiiu valla ja käina valla ühinemisleping ning selle lisad seletuskiri, Käina valla 2015.a  majandusaasta aruanne, Hiiu valla 2015.a majandusaasta aruanne, kaart ja investeeringute 2018-20121 tabel

18. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

30. novembril toimus ühinemisläbirääkimiste koosololek Hiiu ja Käina valla osalusel. Protokoll.

HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPINGU AVALIKUSTAMIsel esitatud ettepanekud ja vastuväited

Esitati 19 ettepanekut. Juhtkomisjon arutas ettepanekuid 30.11.2016.

Lepingu projekt koos arvestatud muudatustega.

RAHVAKÜSITLUS

Rahvaküsitlus toimus 30. november kuni 5. detsember elektrooniliselt ja küsitluspunktis. Rahvaküsitlusel osales 63 Käina valla elanikku. Ühinemist toetas 27 inimest ning vastu oli 36 inimest.

RAHVAKOOSoLek

Omavalitsuste ühinemise teemaline rahvakoosolek toimus 21. novembril kell 18.30 Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses (Mäe 2, Käina).

Volikogu otsused

8. detsembril kinnitas volikogu rahvaküsitluse tulemused ning ühisel istungil koos Hiiu vallaga vaadati üle ühinemislepingule tehtud ettepanekud ning kinnitati ühinemisleping.

15. detsembril otsustas volikogu esitada maavanemale taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

19. jaanuaril põhjendas volikogu valitsusele uue valla nime Hiiumaa valikut.